Избранное На главнуюНа главную

НОВОСТИ :: СОБЫТИЯ :: КОММЕНТАРИИ

Мобiлiзацiя та ухилення від неї: усі нюанси у запитаннях-відповідях Добровільно повістку готовий брати лише один із тридцяти військовозобов'язаних. Упродовж цього року 210 днiв триватимуть три черги мобiлiзацiї - 90 та двiчi по 60 днiв.

Перша черга стартувала ще минулого вівторка. I почалася вона з оповiщення - вручення повiсток. А пiсля того мобiлiзованим слiд пройти медкомiсiю та вирушати у навчальнi центри для пiдготовки.

Вiйськовi визнають, що раніше виникали проблеми з оповiщенням, - повiстку вдавалося вручити лише одному iз 30 вiйськовозобов'язаних.

Утім, тепер у вiйськкоматах кажуть, що краще підготовлені до чергової хвилі. Зміни в законах дають військовим нові можливості впливу на процес мобілізації.-- Мобiлiзуватимуть українцiв вiком вiд 20 до 60 рокiв, - розповiдає пiдполковник Роман Хардель, т. в. о. начальника вiддiлу облiково-мобiлiзацiйної роботи вiйськового комiсарiату.

 - Проте вiйськовозобов'язаних вiком вiд 50 до 60 рокiв призиватимуть суто на добровiльних засадах.Тепер найбiльше потрiбнi навiдники гармат, навiдники танкiв, командири танкiв та командири гармат, водiї, кухарi...

- Як правильно повинні вручати повiстки?

- Вiйськовозобов'язаний має особисто пiдписатися i таким чином засвiдчити, що йому вручили повiстку. Якщо людина вiдмовляється поставити свiй пiдпис, то складається вiдповiдний протокол про ухиляння вiд мобiлiзацiї. I це є пiдставою для подальших процесуальних дiй.Результативним є оповiщення за мiсцем працi.

Створюються штаби оповiщення на деяких пiдприємствах, що не вважається порушенням якогось iз законiв, i керiвники таких установ вручають своїм працiвникам повiстки. Залучатимемо працiвникiв МВС, якi мають дещо бiльше повноважень, нiж працiвники вiйськкоматiв, сiльрад чи дiльниць оповiщення.

Якщо особi не можуть вручити повiстку через те, що не вiдомо, де вона перебуває, тодi звертаються з листом в органи мiсцевого самоврядування, органи реєстрацiї за мiсцем проживання, та тi, якi ведуть вiйськовий облiк, щоб надали iнформацiю про перебування цiєї людини. Особу можна звинувачувати в ухиляннi вiд мобiлiзацiї лише пiсля встановлення, що вона перебуває вдома, але свiдомо не вiдчиняє дверi або переховується у родичiв.

Щоб оголосити особу, яка уникає мобiлiзацiї, у розшук, спершу слiд почати кримiнальне провадження. Тiльки пiсля того встановлюється, де перебуває така особа. Щоправда, у нашому законодавствi є прогалина - не отримуючи повiстки, мобiлiзований за це не несе вiдповiдальностi. Можна лише скласти протокол про адмiнiстративне правопорушення у випадку, якщо встановлено, що людина порушила правила вiйськового облiку. Рiч у тiм, що вiйськовозобов'язанi мають обов'язково повiдомляти про переїзд термiном бiльш як на три мiсяцi у вiйськкоматi i знятися з вiйськового облiку.

Пiсля вручення повiстки, у якiй вказанi дата i час, коли людина має з'явитися у вiйськкоматi, призваний приходить у комiсарiат, потiм iде на медкомiсiю. Якщо члени цiєї комiсiї визнають мобiлiзованого придатним до вiйськової служби, то його скеровують у навчальний центр для подальшої пiдготовки. У випадку, коли особа отримає повiстку, але ухилятиметься вiд служби, починають кримiнальне провадження, i порушника карають згiдно зi статтею 336 "Ухилення вiд призову за мобiлiзацiєю" позбавленням волi настрок вiд 2 до 5 рокiв.

Якщо особу оголосили в розшук через уникнення мобiлiзацiї, тодi можна контролювати, щоб ця людина не перетинала кордон. В iнших випадках вiйськовозобов'язаних не затримуватимуть на кордонi.

Хто звiльняється вiд вiйськової служби?

- Згiдно зi статтею 23 Закону України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю", не пiдлягають призову на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї вiйськовозобов'язанi, заброньованi на перiод мобiлiзацiї та на воєнний час. Бронюванню пiдлягають вiйськовозобов'язанi, якi працюють в органах державної влади, органах мiсцевого самоврядування та на пiдприємствах чи в установах i органiзацiях, якi мають мобiлiзацiйнi завдання (замовлення).

Крiм того, не призивають осiб, визнаних вiдповiдно до висновку вiйськово-лiкарської комiсiї тимчасово непридатними до вiйськової служби за станом здоров'я. А також чоловiкiв, на утриманнi яких перебувають троє i бiльше дiтей вiком до 18 рокiв, та жiнок, на утриманнi яких перебувають дiти вiком до 18 рокiв (такi чоловiки та жiнки можуть бути призванi на вiйськову службу в разi їхньої згоди i тiльки за мiсцем проживання).

Не призивають i жiнок та чоловiкiв, якi самостiйно виховують дитину (дiтей) вiком до 18 рокiв або на утриманнi яких перебувають дiти-iнвалiди I чи II групи, до досягнення ними 23 рокiв. А ще усиновителi, опiкуни, пiклувальники, прийомнi батьки, батьки-вихователi, на утриманнi яких є дiти-сироти або дiти, позбавленi батькiвського пiклування, вiком до 18 рокiв. Це стосується й тих, хто постiйно доглядає осiб, якiцього потребують, у разi вiдсутностi iнших осiб, якi можуть здiйснювати такий догляд. Не мобiлiзують i народних депутатiв України, студентiв та аспiрантiв, якi навчаються на деннiй формi навчання

.А от тих, хто не служив в армiї i не проходив пiдготовку на вiйськових кафедрах, також мобiлiзуватимуть. Особливо це стосується осiб, якi мають цивiльнi спецiальностi, спорiдненi з вiйськовими. Наприклад, водiї можуть служити на такiй посадi i в армiї, якщо стан здоров'я вiдповiдає всiм вимогам.

А за яких умов призваного вважають непридатним до вiйськової служби?

Звiльнення з вiйськової служби за станом здоров'я вiдбувається на пiдставi висновкiв вiйськово-лiкарської комiсiї про придатнiсть до вiйськової служби. Є вiдповiдний наказ Мiноборони України вiд 14 серпня 2008 №402 "Положення про вiйськово-лiкарську експертизу в Збройних силах України", де вказано перелiк хвороб, через якi призваний непридатний до вiйськової служби.

Це, наприклад, iнфекцiйнi та паразитарнi хвороби (скажiмо, активний туберкульоз легень з видiленням мiкобактерiй та за наявностi розпаду легеневої тканини;

важкi форми вiрусних гепатитiв, якi важко пiддаються лiкуванню та значно порушують функцiї органiв i систем); новоутворення, хвороби кровi i кровотворних органiв.

Крiм того, хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обмiну речовин (хвороби щитоподiбної залози, цукровий дiабет, ожирiння (за наявностi порушення функцiй органiв);

розлади психiки та поведiнки;

хвороби нервової системи (наприклад, менiнгiти, церебральний паралiч, епiлепсiя, мiопатiї);

хвороби ока та придаткового апарату (хвороби повiк, сльозового апарату, орбiти, склери, рогiвки, вiдшарування та розрив сiткiвки на обох очах);

хвороби вуха та соскоподiбного вiдростка (стiйка повна глухота на обидва вуха або глухонiмота);

хвороби системи кровообiгу (легенева емболiя, усi форми легенево-серцевої недостатностi, гiпертонiчна хвороба, вторинна гiпертензiя, iнфаркт головного мозку, iнсульт);

хвороби органiв дихання (важка персистувальна бронхiальна астма, озена, полiпознi або гнiйнiсинусити);

 хвороби органiв травлення (вiдсутнiсть 10 i бiльше зубiв на однiй щелепi або замiна їх знiмним протезом, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, хронiчнi гепатити, фiброз та цироз, холецистит, холангiт, панкреатит). А також хвороби шкiри та пiдшкiрної клiтковини (наприклад, дифузний нейродермiт (атопiчний дерматит), пухирчатка звичайна, герпетиформний дерматит, поширенi форми гнiздового облисiння та вiтилiго, хронiчнакропивниця, рецидивний набряк Квiнке);

плоскостопiсть (якщо є порушення функцiй iнших органiв);

 хвороби сечостатевої системи (пiєлонефрит, гiперплазiя простати, аденома, а також деякi хвороби жiночих статевих органiв) та iншi.

Чи всi призванi можуть пройти навчання?

- Не буває такого, аби пiсля навчання у центрах пiдготовки когось повернули додому, бо у нього не виходить воювати. Серед тих, кого навчають, є такi, кому краще дається влучати у цiль, наводити гармату тощо, а комусь - гiрше. Останнiм можуть змiнити вiйськовий фах - замiсть того, щоб наводити гармату, буде, наприклад, стрiльцем або водiєм.

 Яка фiзична пiдготовка має бути у мобiлiзованого?

- Те, якi фiзичнi навантаження може витримувати мобiлiзований, визначає медкомiсiя. Тобто, якщо людина не може бiгати, медики це встановлять. Решту ж, яких визнали придатними для служби, вiдправлятимуть на навчання. Наша армiя не вимагає вiд бійців якихось надприродних здiбностей. Щоправда, в українськiй армiї фiзичнi нормативи вищi, нiж у НАТО.

А як мобiлiзуватимуть жiнок?

- Вiйськовозобов'язаних жiнок мобiлiзуватимуть за таким же принципом, як i чоловiкiв, звiсно, з урахуванням тих обмежень, якi визначаються Законом України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю". Зазвичай найбiльша потреба у жiнках-медиках.

Вiйськовозобов'язані жiнки-медики та тi, якi є офiцерами запасу або тi, якi проходили вiйському службу i мають вiдповiднi вiйськовi спецiальностi. Якщо у них на утриманнi перебувають дiти вiком до 18 рокiв, то такi жiнки не пiдлягають призову i можуть проходити службу за власним бажанням за мiсцем проживання

 Чи призванi матимуть усе потрібне для вiйськової служби?

- Держава здатна забезпечити кожного мобiлiзованого всiм необхiдним для несення вiйськової служби - вiйськовою формою, взуттям та iншим обмундируванням - касками, бронежилетами, а також зброєю та харчами. Указом Президента передбачено, що вiйськова форма залишається у тих, кого демобiлiзують. А от зброю, звiсно ж, доводиться здавати. Та все ж тим, кого вiдправляють у зону АТО, варто подбати про теплi речi та засоби особистої гiгiєни. Наприклад, термобiлизну видають, але нiколи не завадить додатковий комплект.

 Яке грошове забезпечення тих, хто несе вiйськову службу в зонi АТО?

- Грошове забезпечення вiйськовослужбовця, призваного за мобiлiзацiєю, таке ж, як i в контрактникiв. Офiцери отримують 4 - 5 тисяч гривень, солдати й сержанти - 3 - 4 тисячi. При перебуваннi їх у зонi АТО виплачуються також додатковi премiї за виконання особливо важливих завдань. Розмiр надбавок залежить вiд термiну перебування в зонi АТО, а також вiд виконання завдань тощо.

Згiдно iз статтею 39 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" й статтею 119 Кодексу законiв про працю України, за призваними пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, має зберiгатися мiсце працi та, вiдповiдно, заробiтна плата.

У разі незаконного звiльнення мобiлiзованого з роботи, подається позов до суду. У кожнiй вiйськовiй частинi є юридичнi вiддiли, i, вiдповiдно, фахiвцi, якi надають правову допомогу вiйськовозобов'язаним. Тож слiд звернутися до юриста, щоб допомiг написати позовну заяву. Суди б мали насамперед розглядати такi справи.

 Скiльки мобiлiзованi мають перебувати у зонi АТО?

- Нема закону, який би обмежував термiн перебування мобiлiзованих у зонi АТО. Цi термiни встановлює тільки Президент України, пiдписуючи вiдповiднi укази. Зокрема, в указi, затвердженому Законом № 113-VIII вiд 15 сiчня 2015 "Про часткову мобiлiзацiю", йдеться про звiльнення вiйськовослужбовцiв, якi були призванi на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, вiдповiдно до Указу Президента України вiд 17 березня 2014 року № 303 "Про часткову мобiлiзацiю". Це мають зробити не пiзнiше нiж за 10 дiб до закiнчення однорiчного строку їх перебування на вiйськовiй службi.

 Чи всi мобiлiзованi вирушають воювати на Схiд?

- Вище керiвництво, зокрема командири вiйськових частин, визначають, чи призваний за мобiлiзацiєю поїде у зону АТО, чи залишиться на службi у вiйськовiй частинi.

 Чи ця мобiлiзацiя цiлком законна? Від неї можна якось відмовитися?

- В iнтернетi розпосюджували зразки заяв-вiдмов вiд мобiлiзацiї. Проте це все незаконно. Кожен юрист чи вiйськовий експерт може пiдтвердити, що часткова мобiлiзацiя, яка тепер проходить, цiлком законна. Повна ж мобiлiзацiя не проводиться.

У статтi 4 Закону України "Про оборону України" йдеться про те, що у разi збройної агресiї проти України або загрози нападу на Україну Президент приймає рiшення про загальну або часткову мобiлiзацiю, запровадження воєнного стану в Українi або окремих її мiсцевостях, застосування Збройних сил України, iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України. А заяви про незаконнiсть мобiлiзацiї - це спроби зiрвати цей процес. Або ж хтось саме у такий спосiб вирiшив ухилитися вiд виконання вiйськового обов'язку.

 За яким принципом мобiлiзують технiку?

У пунктах 2, 3 Положення про вiйськово-транспортний обов'язок, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №1921 вiд 28 грудня 2000 року, передбачена i мобiлiзацiя автотехнiки. Встановлюється лiмiт вилучення, який затверджують органи мiсцевого самоврядування. Пiдприємства у мирний час утримують зведенi наряди, де сказано, яку технiку можуть мобiлiзувати. А вже з настанням особливого перiоду отримуть частковi наряди, де написано, яку технiку, скiльки та в якi термiни слiд доставити у вiйськову частину або на пункт попереднього збору. На цьому пунктi технiку оглядають - перевiряють її технiчний стан, а потiм направляють у вiйськовi частини.

Богданна МАРТИНИК, газета "Експрес"ГОРОСКОП:
Loading...
РЕКОМЕНДУЕМ САЙТ:


...